วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

วิชาการจัดแสดงและนิทรรศการ
Display and Exhibition
รหัสวิชา 10327013
หน่วยกิต 4 ชั่วโมงคำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ องค์ประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการ เทคนิคการจัด วิธีจัด และการประเมินผล ฝึกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการ

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาครบถ้วนแล้วจะสามารถแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ได้
........1. บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง
........2. จำแนกประเภทของการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง
........3. วางแผนในการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
........4. ออกแบบองค์ประกอบสำคัญในการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างสวยงามเหมาะสมกับกาละและเทศะ
........5. บอกเทคนิคการจัดแสดงและนิทรรศการได้หลากหลายและน่าสนใจ
........6. อธิบายถึงศักยภาพของสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาในนิทรรศการได้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 ประเภท
........7. เขียนโครงการในการจัดแสดงและนิทรรศการได้ถูกต้องและเหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน
........8. ตัดสินและประเมินผลการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมจึงจำแนกเนื้อหาเป็นดังนี้
........1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิทรรศการ
........2. หลักจิตวิทยากับการจัดนิทรรศการ
........3. ขั้นตอนในการาจัดนิทรรศการ
........4. การออกแบบนิทรรศการ
........5. สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาในการจัดนิทรรศการ
........6. การจัดแสดง
........7. เทคนิคการจัดแสดง
........8. การประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ
........9. การประเมินผลนิทรรศการ
........10. การปฏิบัติการจัดแสดงและนิทรรศการ

กิจกรรม
........1. การสร้างสื่อประกอบนิทรรศการ
........2. การออกแบบกิจกรรมประกอบนิทรรศการ
........3. การจัดแสดง display
........4. การจัดแสดง exhibition

การประเมินผล
1. การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน..... 5 %
2. การผลิตสื่อประกอบนิทรรศการ
.....2.1 การหล่อต้นไม้..... 10%
.....2.2 การสร้างป้ายไม้สน..... 10%
3. การจัดแสดง..... 10%
4. การจัดนิทรรศการ..... 10%
5. การย่อบทเรียน..... 10%
6. เนื้อหาและภาพประกอบ..... 10%
7. กิจกรรมประกอบนิทรรศการ..... 5%
8. การสอบกลางภาค..... 10%
9. การสอบปลายภาค..... 20%